Platnost stránky vypršela! cz.mfirma.eu

Váš web je stále na serveru cz.mfirma.eu, ale není viditelný na Internetu pro ostatní uživatele. Abyste mohli celkově využívat všechny funkce našich stránek, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Ok

Ubytovací řád


Ubytovací řád penzionu - apartmánů POHODA

 

Článek I.

Po příjezdu bude provozovatel od všech ubytovaných osob vyžadovat předložení průkazu totožnosti, aby zjistil jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu k zápisu do ubytovací knihy.

Pokud host nemá zaplacen pobyt předem, zaplatí v hotovosti.

 

Článek II.

Host při nástupu obdrží klíč od apartmánu, hlavních dveří a společné místnosti. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Penzion ubytuje hosta od 14.00 hodin příslušného dne a host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10.00 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 18.00 hodin příslušného dne. Při neohlášeném prodloužení pobytu má ubytovatel právo přemístit hosta na jiný apartmán.

Provozovatel je povinen:

 • odevzdat hostům prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit  mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, provozovatel odpovídá za technický a hygienický stav penzionu.

Host je povinen:

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • nahlásit „domácího mazlíčka“ ubytovateli a zodpovídá za případné škody jím způsobené, majitel psa zajistí, aby byl pes na vodítku a měl košík v prostorách penzionu
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji
 • při odchodu z pokoje zhasnout světla, uzavřít okna a dveře, zkontrolovat plyn a vodu
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
 • v době od 22:00 do 07:00 je v penzionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem

Host nesmí:

 • provádět jakékoliv změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek apod.)
 • POUŽÍVAT NA POKOJI VLASTNÍ SPOTŘEBIČE (nevztahuje se na holící strojky, fén, kulmu, žehličku na vlasy, nabíječky a pod. )
 • přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě pod pokutou 3.000,-Kč
 • kouřit ve všech prostorách penzionu (vyjma společné místnosti - po dohodě s ostatními hosty)

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

 

Článek III.

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je penzion oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem.

 

Článek IV.

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním pozemku před penzionem. Tyto plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Penzion ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.